tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

BSM

Mediácia > Civilná mediácia
 
 
 
 

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)


Východiská

Spoluvlastníctvo je právny sťah knadobudnutým počas trvania manželstva, t.j. vzniká uzatvorením manželstva aá rozvodom.

Občiansky zákonník v § 143 definuje tieto vzťahy nasledovne - „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

V § 150 sa uvádza – „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Cieľ  vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyich spoločného majetku (vecí), ktoré podľa § 143 OZ patrili do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmenie sú nehnuteľnosti, nie je ustanovená žiadna forma. Svojou povaje však právnym úkonom, a preto sa na ňu vzťahujú ustanovenia § 34 až 50 OZ.
Pre platnosť dohody je tiež nevyhnutné, aby sa týkala všetkého majetku tvoriaceho bezpodielové spoluvlastníctvo. V zmysle § 149 ods. 1 OZ sa vypomusí vykonať podľa zásad uvedených v ustanovení § 150 OZ.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako tzv. vyporiadanie v širšom zmysle, vyporiadavajú sa aj pohľadávky a dlhy manželov vzniknuté za trvania manželstva a bezpodielového spoluíctva manželov. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú ani účastníkmi konania o vyporia

Vyporiadanie spoločných práv a povinností, ktoré sú spojené s bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za jeho trvania, sa týka vzťahov medzi manželmi. V rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno vyporiadať majetkové vzťahy, ktoré sa týkajú manželov, ktoré však nevznikli v súvislosti s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom, pokiaľ ich účastníci sami neurobili predmetom konania.

Na platnosť dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastíctva sa vyžaduje, aby sa týkala všetkých vecí patriacich do tohto spoluvlastíctva a aby k nej došlo po zániku bezpodielového spoluvlastníctva. Právne účinky dohody nastávajú dňom jej uzavretia. Pokiaľ ide o nehnuteľné veci, dohoda musí mať písomnú formu a jej účinnosť nastáva až vkladom do ka(§ 149a OZ).


Zásady vyporiadania v súdnej praxi

Občiansky zákonník v § 149 ods. 1 ukladá, aby vyporiadanie zaniknutébezpodielového spoluvlastníctva manželov bolo vykonané podľa zásad uvedených v ustanovení § 150 OZ. Toto ustanovenie tak svojou všeobecformuláciou, ako aj tým, že výpočet hľadísk, na ktoré sa má pri vypoí bezpodielového spoluvlastníctva prihliadnuť, je uvedený len ako príklad, poskytuje široké možnosti prihliadnuť podľa okolností konkrétprípadu na najrôznejšie (aj v tomto zákonnom ustanovení neuvedeé) skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob vyporiadania.

Pri výklade a použití tohto ustanovenia by sa malo vychádzať z okolností konkrétneho prípadu a snažiť sa oaby sa vyporiadavané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v rámci danom platnými zákonnými ustanoveniami upravilo majetkové vzťahy medzi nimi čo najúčelnejšie a v súlade so záujmaloletých detí.
Občiansky zákonník pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vychádza z toho, že podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké. Dohoda dáva však možnosť, aby si výšku podielov bývalí manželia určili aj v inom pomere.

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa prihliada predovšetkým na potreby maloletých detí. Na potreby maloleých detí by sa pri koncipovaní dohody malo prihliadať spravidla v rámci rozhodovania o tom, ktoré veci majú pripadnúť jednému z manželov, aaj sľadom na to, ktoému z manželov boli maloleté deti zverené do výchovy.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov teda:

• Nemá kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci
• Môže vzniknúť iba medzi manželmi
• Predmet

Pričom pod pojmom „predmet“ sa rozumie všetko, čo môže byť témou vlastníctva fyzických osôb, čiže hnuteľné aj nehnuteľné veci, príjmy a úspory z práce a podnikania.
Vo výlučnom vlastníctve (t.j. vlastníkom je iba jeden z manželov) každého z manželov ale ostanú niektoré veci, ktoré sa nemôžu stať súčasťou BSM. Patria sem:

veci získané dedičstvom

Ak je dedičom jeden z manželov, vec sa nestane súčasťou BSM. Ak by boli dedičmi obaja manželia (napr. v závete by poručiteľ poručil vec obom manželom), ani vtedy sa táto zdedená vec nestane súčasťou BSM. Manželia ju teda budú mať len v podielovom spoluvlastníctve.

veci získané darom

V prípade darovania je situácia rovnaká ako v prípade dedičstva. Osobitná situácia môže nastať vtedy, ak by sa manželia obdarovali medzi sebou, napr. manžel daruje manželke auto, alebo šperky. Tieto budú patriť len manželke a nebudú súčasťou BSM.

ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Do tejto skupiny vecí vylúčených z BSM patria rôzne veci, ktoré využíva pre svoju potrebu len jeden z manželov. V prípade vyporiadania BSM by tieto veci pripadli tomu manželovi, ktorý ich užíval. Ak bola takáto vec ale nadobudnutá počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, môže sa na tento fakt brať zreteľ. Napr. ak by manžel pracoval ako masér a masérsky stôl by bol preňho (teda pre výkon jeho povolania) kúpený z peňazí, ktoré patria do BSM, v prípade rozvodu by manželka mohla požadovať patričnú čiastku zo sumy, za ktorú bol masérsky stôl kúpený.

vecí vydaných v rámci reštitúcií jednému z manželov,

Pokiaľ mal tento predmetnú vec vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva, alebo ak mu takáto vec bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva
bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov
Tieto hodnoty nepatria do BSM, pretože sa viažu na konkrétnu osobu, teda na poškodeného.

autorské diela

Ak jeden z manželov vytvorí dielo (napr. manžel), ku ktorému má autorské práva, nemôže byť nikým obmedzovaný. Teda ani (v tomto prípade) svojou manželkou. Pokiaľ ale ide o autorské odmeny za tvorivú prácu autora - manžela, budú tieto patriť do BSM za podmienky, že manželovi boli vyplatené za trvania manželstva.

Do BSM teda patria hnuteľnosti a nehnuteľnosti nadobudnuté počas trvania manželstva, peniaze s výnimkou vyššie uvedených hodnôt.

Vychádzajúc z predchádzajúcich predpokladov si pri určovaní rozsahu BSM možno položiť tri základné otázky:

  • Kedy bola vec nadobudnutá?

  • Akým spôsobom bola vec nadobudnutá?

  • Na aký účel vec slúži?


Mediácia ako forma mimosúdneho riešenia

M
ediácia je založená na princípoch vyjednávania. Cieľom mediácie je nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany, pričom sa prihliada na záujmy oboch strán. Dáva stranám voľnosť ví dohody ktorú si tvoria sami.

Aj keď legislatíva stanovuje niektoré obligatórne požiadavky, ktoré musia byť naplnené v konečnej fáze prevládajú hlavne hľadiská dobrovoľnosti,  akceptovateľnosti, vyváženosti aľnosti budúcich dohôd.  

Bývalí manželia môžu v rámci mediačného konania dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Táto výnimka zo všeobecného rozsahu BSM sa však vzťahuje len na majetok nadobudnutý za trvania manželstva, t. j. netýka sa majetku nadobudnutého pred uzavretím manželstva. : Ak sa manželia dohodnú na rozšírení zákonom určeného rozsahu BSM napr. aj o veci nadobudnuté bezodplatne jedným z nich za trvania manželstva, budú do ich BSM patriť i veci, ktoré niektorý z manželov získal darom či dedením, hoci zákon tieto veci z BSM vyníma.

Naopak, ak sa manželia dohodnú na zúžení rozsahu BSM a vylúčia z neho napr. príjmy a úspory z pracovného alebo iného na jeho roveň postaveného pomeru, z podnikateľskej činnosti, príjmy zo sociálneho poistenia, či výhry z lotérií, nebudú tieto veci patriť do BSM napriek tomu, že podľa Občianskeho zákonníka by do neho patriť mali. K zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať.
Odchylne od zákonnej úpravy si manželia môžu dohodnúť aj správu spoločného majetku. Môžu sa dohodnúť tak, že spoločný majetok budú spravovať obaja spoločne alebo iba jeden z nich.

Pokiaľ manžel, ktorému bola dohodou zverená správa majetku, túto správu riadne nevykonáva, avšak novú dohodu, ktorou by sa predchádzajúca dohoda zmenila alebo zrušila, odmieta uzavrieť, takúto situáciu by bolo nutné riešiť súdnou cestou a prejav vôle nesúhlasiaceho manžela by tak bolo možné nahradiť súdnym rozhodnutím.

Manželia sa môžu tiež dohodnúť, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva budú viazať na deň zániku manželstva, pričom nie je rozhodujúce, ako manželstvo zanikne. Ide o obdobu tzv. koakvizície, ktorú naše právo poznalo do roku 1950.
Tento inštitút spočíva v tom, že celý majetok, ktorý manželia nadobudli za trvania manželstva, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

Až ku dňu zániku manželstva (napr. ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode) nastanú účinky dohody manželov v tom, že všetky veci (hnuteľné i nehnuteľné), ako aj majetkové práva (napr. pohľadávky) nadobudnuté k tomuto dňu vytvoria komplex spoločného majetku, ktorý sa potom vyporiada.
Dohoda manželov v tomto prípade neupravuje rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, ale dobu jeho vzniku. Každý z nich až do zániku manželstva nadobúda vlastníctvo veci len pre seba. Až okamihom zániku manželstva budú do bezpodielového spoluvlastníctva patriť tie veci, ktoré patrili niektorému z manželov v čase zániku manželstva a boli nadobudnuté za trvania manželstva.

Dohodu o rozšírení či zúžení zákonom určeného rozsahu BSM, dohodu o správe spoločného majetku i dohodu o vyhradení vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva, môžu uzavrieť len manželia, nie napr. snúbenci (dohodu nemožno uzavrieť skôr, než dôjde k uzavretiu manželstva) a zákon pre každú z nich zakotvuje povinne formu notárskej zápisnice, ktorá sa vyžaduje i v prípade zmeny či zrušenia predmetnej dohody. Nedodržanie zákonom predpísanej formy dohody spôsobuje jej absolútnu neplatnosť. Ak je predmetom dohody nehnuteľnosť, k dohode uzavretej formou notárskej zápisnice pristupuje i nutnosť jej vkladu do katastra nehnuteľností.


Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky