tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

BSM v praxi

Mediácia > Civilná mediácia
 
 
 
 

Bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v praxi.

Kultúrnosť národa sa meria medzi iným aj tým, ako si jeho členovia  dokážu riešiť svoje spory.  Je však Slovák pripravený obstáť vskúške?

Preferovaný spôsob ešte stále vníma vúdnych sporoch. Slovák je proste nastavený na boj, vje jediným cieľom za každú cenu apoužitia najzákernejších prostriedkov zničiť svojho pseudonepriateľa.  

Nemusí tomu však tak byť, čo nám prezentujú úspešné riešenia sporov.  Pozitívny trend dokazuje aj posun ví riešení rodinnoprávnych vzťahov, keď mediátora  ohlasuje jeden aaj obe sporné vzťahy. Špecifikum vsmere predstavuje mediácia vbezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).  

Rozpad rodiny vnesie bezosporu silný citový náboj  vrôznych „nevyriešených emocionálnych poranení“, ktoré sa vo väčšej-menšej miere   prenášajú aj do mediačného konania, keď strany sporu miesto pragmatickej argumentácie,  majú tendenciu nachádzať vinníka za súčasný stav toho druhého. Ak je pritom „manipulatívny akcent“ kladený výlučne na „potreby  neplnoletých detí“, ktoré si nezriedka účastníci sporu doslova berú ako „verbálnych rukojemníkov“,  tak „emotívny náboj“ rastie geometrickým radom. Onáročnejšie je pre účastníkov, nachádzať vracionálne riešenia astrane druhej je to oväčšia výzva pre mediátora.

V súvislosti si treba uvedomiť, že mediátor je odborník ktorý je školený nielen vpráva, ale aj vógii aácii, takže tieto stavy vie účinne korigovať, do istej miery aj „liečiť emocionálne poranenia“ aávanie viesť  vrovine vveci aých sporových strán.
Dôkazom tohto tvrdenia je aj výsledok takýchto mediácií, keď účastníci po uzavretí dohody väčšinou konštatujú „to že sme sa dohodli nás teší, ale  tomu, že ste nás naučili medzi sebou komunikovať nás teší ešte viac“.

A práve v takejto reakcii tkvie hlavný  potenciál mediácie ako „priateľského vyjednania sporu“, ktorý konflikt neeskaluje, ale naopak rieši síziou pre budúce vzťahy.

Ako príklad možno uviesť prípad mediácie, keď sa účastníci tri mesiace od rozvodu so sebou vôbec nerozprávali. Mediácia začala „ako inak“ konfrontáciou, obviňovaním ačovaním. Výsledok po troch hodinových sedeniach aí dohody? Strany sporu som stretol vna kávičke vžnom rozhovore. Na moju invektívu, že o pár týždňov sa možno  stretneme na niečej svadbe, sa iba pousmiali atak to určite nie, ale je fajn že sa vieme takto porozprávať. „  

Záverom sa už len pár slovami zmienim o účele mediácie amediátora vbezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM):

Mediácia nie je „boj“,žaduje dôkazy, ale logickú argumentáciu.átor nie je sudcom, mediátor strany sporu sprevádza aľahčuje im komunikáciu vádzaní svojich „vlastných“ riešení amediácia „nehľadá vinníka“, ale „hľadá riešenia“.  (je úplne zbytočné nachádzať mieru zavinenia, protistranu obviňovať ať).mediáciu je dôležitý súčasný stav a„potenciál pre budúce vzťahy ašenia“. (mediátora prioritne nezaujíma ani miera zavinenia a ani to prečo sa veci takto vyvinuli, ale to aké budú budúce riešenia a vzťahy  účastníkov sporu).é strany by si mali uvedomiť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), „nie je“ konanie o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu (rodičia nerobte zí rukojemníkov vašich sporov).

Úspešný účastník sporu, miesto nachádzania argumentov na znemožnenie protistrany, prichádza na jednanie „s balíčkom možných riešení“, ktorý sa vvyjednávania „pretaví“ do stratégie win-win (víťazstvo –  víťazstvo), t.j. dohody, ktorá je pre obe strany koncepčná, prijateľná avýhodná.

Bola by určite naivná predstava myslieť si, že mediácia vyrieši všetky spory. V tomto kontexte majú a budú mať aj naďalej v našom právnom systéme nezastupiteľnú úlohu súdy ako aj právni zástupcovia. Mediácia pritom a priori nevylučuje ani aktívnu účasť právnych zástupcov v samotnom procese.Mení sa iba ich rola, keď právny zástupca v procese mediácie nezastáva klasickú rolu ako ju poznáme zo súdnych konaní, ale jeho rola spočíva v procese mediácie, byť nápomocný svojmu mandantovi (neoponuje a nevznáša námietky).Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky