tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník mediácie

Mediácia
 
 
 
 
 
 
 

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Spôsob tvorby ceny vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:
a) predmet mediačného konania,
b) právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

Manuál platieb


I. Majetkové a nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory - účastníci mediácie súkromné osoby. /nie SZČO*/

Nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:

 • rodinné spory, partnerské spory, rozvody, starostlivosť o deti, úprava styku s deťmi, susedské spory ...... 20,- €/hod.


 • komunitné spory /záujmové, kultúrne, politické, etnické problémy .../ ...... 30,- €/hod.


Majetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:majetok, dedičstvo, rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov...

 • mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami /nie SZČO/ do výšky 1659.70, € (50 000 Sk), resp. ak výška peniazmi vyčislíteľného predmetu sporu nie je vopred známa ...... 65,- € /hod.


 • mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami /nie SZČO/ nad 1659.70, € (50 000 Sk) ...... 100,- €/hod.


II. Majetkové a nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory - účastníci mediácie súkromné osoby.obchod, pracovno-právny vzťah, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy spoluvlastníkov, konkurz, exekúcia, iné medzi firemné vzťahy, vnútro firemné problémy finančné operácie,

Nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:

 • mediácia v nemajetkovom spore medzi SZČO ...... 65,- €/hod.

 • mediácia v nemajetkovom spore právnických osôb ...... 100,- €/hod.


Majetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:

 • základná hodinová sadzba ...... 65,-  €/hod.


Mediácia v majetkovom obchodnoprávnom spore medzi právnickými osobami a osobami SZČO:

 • od 1659,70 € (50 001 Sk) do 3319,39 € (100 000 Sk) ...... 100,- €/hod.

 • od 3352,58 € (101 000 Sk) do 8298,48 € (250 000 Sk) ...... 10%

 • od 8331,67 € (251 000 Sk) do 16596,96 € (500 000 Sk) ...... 7%

 • od 16630,15 € (501 000 Sk) do 33193,92 € (1 000 000 Sk) ...... 5%

 • nad 33193,92 € (1 000 000 Sk)..... 3% z objemu predmetu sporu, /pohľadávky, záväzku a pod./, prípadne sa cena určí dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom.


III. Mediácia vo verejnej a štátnej správeproblém medzi štátnymi organizáciami, pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo ...)

Nemajetkové spory ..... 30,- €/hod.

Majetkové spory:

 • do 3319,39 € (100 000 Sk) ...... 10 %,

 • od 3352,58 € (101 000 Sk) do 8298,48 € (250 000 Sk) ...... 8%,

 • od 8331,67 € (251 000 Sk) do 16596,96 € (500 000 Sk) ...... 5%,

 • od 16630,15 € (501 000 Sk) do 33193,92 € (1 000 000 Sk) ...... 3%,

 • od 33193,95 € (1 000 001 Sk) do 66387,84 € (2 000 000 Sk) ...... 2% ,

 • nad 66387,84 € (2 000 000 Sk)..... 1% z hodnoty predmetu sporu alebo sa cena určí na základe dohody mediátora s účastníkmi mediácie.


*  SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba

Pri kombinacii učastnikov mediacie zo skupiny 2 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje
1/2 sučtu sadzieb jednotlivych skupin.

Osobitné upozornenie:

Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, sa určí hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenného papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov uzavrieť p í s o m n ú dohodu pred začatím mediačného konania.

Iné odporúčania:

 • Úvodná konzultácia je 5,- € /hodina.

 • V prípade, že s účastníkom mediácie sa začne mediácia je cena za začatie mediácie stanovená na 30,- €. Predmetná taxa stanovuje "preštudovanie prípadu a výzva druhému účastníkovi mediácie". V prípade, že druhý účastnik mediácie výzvu príjme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

 • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,

 • Je možná aj oddelená mediácia alebo spločná. Všeto záleží na dohode s účastníkom, ktorý začína mediáciu

 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,

 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou,

 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,

 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania


Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky