Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mediácia nové legislatívne výzvy

Mediácia

Mediácia v občianskoprávnych sporoch nové legislatívne výzvy pre občana

Tak ako sa mení svet mení sa aj filozofia riešenia sporov. V rámci tejto filozofie sa menia aj legislatívne východiská a možnosti, ktoré sú v prospech občana ako aj riešenej veci samej.

Ako už bolo naznačené v názve príspevku od 01.01.2012 sa do niektorých zákonných úprav vnášajú nové prvky. Prioritne sa jedná o ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok,  v ktorom § 99 ods. 1., tretia veta po novom znie: "Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred prvým pojednávaním a počas konania účastníkov vyzvať, aby sa o zmier pokúsili mediáciou a zúčastnili sa na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov."

Toto ustanovenie však nebráni účastníkom (účastníkovi) súdneho konania v jeho ktorejkoľvek fáze (aj pred prvým pojednávaním), vyvinúť iniciatívu v prospech mimosúdneho konania. Buďto túto požiadavku vznáša na samotný súd, alebo ju môže interpretovať samotnému mediátorovi, ktorý vo veci začne konať.

Ak je mediácia úspešná  určuje súdu povinnosť   po úspešnej mediácii prejednať dohodu o mediácii prednostne, keď v § 99 odsek 3, Občiansky súdny poriadok uvádza: "Ak ide o  dohodu o mediácii, rozhodne súd prednostne o tom, či dohodu o mediácii ako súdny zmier schvaľuje. Ak tento zákon ustanovuje lehotu, v ktorej má súd rozhodnúť o návrhu účastníka vo veci samej, rozhodne súd o tom, či dohodu o mediácii ako súdny zmier v tejto veci schvaľuje najneskôr v tejto lehote."

Ak nepríde v procese mediácie k dohode pokračuje spor klasickou súdnou cestou a spor rozhoduje autorita t.j. sudca.

V tejto súvislosti môžu byť pre účastníkov súdneho konania zaujímavé a motivujúce ustanovenia § 11 ods. 7., zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.  

V tomto ustanovení sa medzi inými uvádza " Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku".

Významnú zmenu pre občanov v materiálnej núdzi prináša od 01.01.2012 novela zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorá komplexne rieši pravidlá poskytovania mediačných služieb Centrami právnej pomoci . Medzi inými sa v ustanoveniach tohto zákona v § 5b., ods. 4., uvádza: " Ak je to účelné a z okolností prípadu je zrejmé, že k vyriešeniu právneho sporu, ktorého účastníkom je oprávnená osoba alebo zahraničná oprávnená osoba, by mohlo dôjsť mediáciou, centrum navrhne oprávnenej osobe alebo zahraničnej oprávnenej osobe mediáciu a so súhlasom oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby a mediátora určí mediátora; ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu vhodné, určí centrum mediátora až po získaní súhlasu druhej strany sporu.".

S
amotný mediátor sa pri riešení týchto sporov riadi tiež vyhláškou č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej § 2 stanovuje odmenu mediátora.

Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky