tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Model IMRAD

Pre študentov > Metodické pokyny

Model IMRAD / (TA)IMRAD
v skratke

Prezentácia vo formáte .ppsx
Microsoft PowerPoint 2007 - 2010

Prezentácia vo formáte .pdf
Acrobat Reader

Prezentácia vo formáte .pps
Microsoft PowerPoint 97 - 2003

Model IMRAD / (TA)IMRAD
Odborné články

RITOMSKÝ, Alojz: Projektovanie výskumu – záverečnej práce
RITOMSKÝ, Alojz. Projektovanie výskumu – záverečnej práce : Metodologická inovácia na Slovensku. Sociálne a politické analýzy. 2010, 4, 2, s. 1-15. Dostupné z WWW: < http://sapa.ff.
upjs.sk/casopis/8_druhe_cislo_2010/60_Ritomsky.
pdf>. ISSN 1337-5555.
RITOMSKÝ, Alojz: Metodológia sociálnopsychologického výskumu
RITOMSKÝ, Alojz. Metodológia sociálnopsychologického výskumu. In KOLLÁRIK, Teodor, et al. Sociálna psychológia. Vid. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. s. 53-72. Dostupné z WWW: . ISBN 80-223-1841-8.
RITOMSKÝ, Alojz: Ako učiť písať kvantitatívne orientovanú záverečnú prácu v sociálnych vedách
RITOMSKÝ, Alojz. Ako učiť písať kvantitatívne orientovanú záverečnú prácu v sociálnych vedách : pohľad skúseného učiteľa. In MATTOVÁ, Irina; GREGUŠOVÁ (EDS.), Gabriela. Ako kvalitne učiť? : Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. Vid. 1. Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007. s. 76-90. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-969636-1-4.
Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?. Vid. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 52 s. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-244-1736-3.
HULÍN, Ivan, et al.: Úvod do vedeckého bádania
HULÍN, Ivan, et al. Úvod do vedeckého bádania 1 [online]. 2. nezmenené vydanie. Bratislava : ProLitera, 2009 [cit. 2011-11-12]. 561 s. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-970253-0-4.
IMRAD_ formálna úprava prác
Formálna štruktúra záverečnej práce, označenie častí a ich záväznosť.

Model IMRAD / (TA)IMRAD
Odporúčaná literatúra

STAROŇOVÁ, Katarína. Vedecké písanie : Ako písať akademické a vedecké texty. Prvé vydanie. Martin : Osveta, spol. s.r.o., 2011. 248 s. ISBN 978-80-8063-359-2.

RYBÁROVÁ, Ľubica, et al. Metodika písania bakalárskej práce. 2. doplnené vydanie. Martin : Osveta, spol. s.r.o., 2009. 82 s. ISBN 80-8063-204-9.

ORENDÁČ, Peter. 2009. Ako písať školské a záverečné práce : Metodická pomôcka pre študentov. Vid. 2. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. 47 s. ISBN 978-80-89271-43-6
Dodatok k 2. vydaniu. Dostupné z WWW:  www.vssvalzbety.sk/userfiles/dodatokkmet.priruke-Dr.Orend.doc

MEŠKO, Dušan, et al. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, spol. s.r.o., 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

Model IMRAD / (TA)IMRAD
e-články

CHÝLA, Roman. Model odborného textu z hlediska optimálního působení na čtenáře : Jak napsat odborný text s pomocí argumentace, stylizace a vhodné grafické úpravy [online]. Praha, 2003. 126 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupné z WWW: <http://www.roman-chyla.net/diplomka>.

CHÝLA, Roman. Psát, či nepsat odborný text? A pokud ano, tak jak?. Ikaros [online]. 2006, 10, 9, [cit. 2011-11-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3594>. ISSN 1212-5075.

University of Tampere : Department of Translation Studies [online]. 19 January 2011 [cit. 2011-11-12]. Department of Translation Studies. Dostupné z WWW: <http://www.uta.fi/FAST/FIN/RESEARCH/imrad.html>.


Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky