tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodná a firemná mediácia

Mediácia > Civilná mediácia
 
 
 
 
 
 

Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne riešenie sporov v komerčnej oblasti, pri riešení obchodných či zamestnaneckých sporov. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je jednoznačne fakt, že pri riešení mediáciou nedochádza k prerušeniu obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní.

Snahou mediátora je dosiahnutie dohody strán, zmieru, kompromisu, … ktorý umožňuje ďalšiu dobrú spoluprácu a kedy strany môžu zohľadniť budúce dobré vzťahy pri spoločnom obchodovaní.

Mediácia poskytuje príležitosť prekročiť čisté právne postavenie a nachádzať špecifické riešenia zodpovedajúce skutočným podobám sporu. Tento prístup založený na zhode zvyšuje šance, že akonáhle strany svoj spor vyriešia, budú schopné udržiavať bežné obchodné a osobné vzťahy.

Obchodno-právna sa týka najmä:

 • dodávateľsko-odberateľských vzťahov,

 • spoluvlastníckych vzťahov,

 • iných firemných, či vnútrofiremných vzťahov,

 • finančných operácií,

 • zákazníckych vzťahov


Pracovno-právna mediácia sa týka najmä:

 • sporov z pracovného pomeru,

 • z kolektívnych zmlúv a pod.


Mediácia v komerčnej sfére je vhodná predovšetkým:

1. v oblasti sporov medzi firmami a orgánmi štátnej správy a samosprávy


2. v oblasti spolupráce dvoch podnikateľských subjektov:

 • pri nedodržaní zmluvných podmienok

 • pri fúziách či delení firiem

 • pri tvorbe dlhodobých zmluvných vzťahov

 • pri riešení kooperačných vzťahov

 • oblasť e-komercie


3. v oblasti vnútropodnikovej:

 • pri riešení sporov medzi spolumajiteľmi

 • pri riešení sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancami (odbory)

 • pri riešení sporov medzi jednotlivými zamestnancami

 • pri narušovaní integrity riadenia

 • pri zmenách podnikateľských zámerov, vytváraní stratégie firmy, konsolidácii či transformácii

 • pri vytváraní či zmenách podnikovej kultúry


4. v oblasti spotrebiteľských sporov:

 • pri riešení sporov medzi zákazníkom s výrobcom, predajcov

 • pri nedodržaní zmluvných podmienok predaja, garancie opráv


Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky