tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Publikované články

Program zvládania krízových situácií a rozvoja komunikačných zručností v resocializačnom stredisku Čistý deň n.o. v Galante.

MACZKÓ, L, 2010. Program zvládania krízových situácií a rozvoja komunikačných zručností v resocializačnom stredisku Čistý deň n.o. v Galante.
In : MÁTEL, A. – JANECHOVÁ, L. – ROMAN, L. (eds.) 2011. Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 464 s. ISBN 978-80-8132-018-7.

Vyhliadky návratu dieťaťa do biologickej rodiny umiestňovaného do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, resp. umiestnenia do náhradnej rodinnej starostlivosti.

MACZKÓ, L. - SZABÓOVÁ, E. 2011. Vyhliadky návratu dieťaťa do biologickej rodiny umiestňovaného do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, resp. umiestnenia do náhradnej rodinnej starostlivosti.
In : HEJDIŠ, M.KOZOŇ, A. – PAĽUN, M. (eds.) 2011. Profesionálna rodina. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín : SpoSoIntE. 142 s. ISBN 978-80-89533-03-9.

Program zvládania krízových situácií a rozvoja komunikačných zručností v resocializačnom stredisku Čistý deň n.o. v Galante.

MACZKÓ, L, 2010. Program zvládania krízových situácií a rozvoja komunikačných zručností v resocializačnom stredisku Čistý deň n.o. v Galante.
Čistý deň : odborný časopis pre oblasť závislostí. 2010, VIII. ročník, č. 1-2, s. 56-57. ISSN 1336-4243.

Všeobecný rámec alternatívnych riešení rodinnoprávnych konfliktov.

MACZKÓ, L, 2010. Všeobecný rámec alternatívnych riešení rodinnoprávnych konfliktov.
Čistý deň : odborný časopis pre oblasť závislostí. 2010, VIII. ročník, č. 1-2, s. 28-30. ISSN 1336-4243.

Teoretické východiská alternatívnych riešení v intenciách názorovej polarity klientov probačných a mediačných úradníkov.

MACZKÓ, L, 2010. Teoretické východiská alternatívnych riešení v intenciách názorovej polarity klientov probačných a mediačných úradníkov.
Čistý deň : odborný časopis pre oblasť závislostí. 2010, VIII. ročník, č. 1-2, s. 58-64. ISSN 1336-4243.

Sociálna práca a sociálny výcvik s trestanými osobami.

MACZKÓ, L, 2010. Sociálna práca a sociálny výcvik s trestanými osobami.
Čistý deň : odborný časopis pre oblasť závislostí. 2010, VIII. ročník, č. 1-2, s. 16-20. ISSN 1336-4243.

Ageizmus v kontexte etiky pracovnej inzercie.

ZOZUĽÁKOVÁ, M. – MACZKÓ, L.
Ageizmus v kontexte etiky pracovnej inzercie. Prednáška na medzinárodnej konferencii Aplikovaná etika v sociálne práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Piešťany, 21.10.2010. In. MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociálne práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alţbety. ISBN 978-80-89271-89-4. s. 396 - 412.

Mediácia - kto je mediátor?

MACZKÓ, L. 2010. Mediácia - kto je mediátor?.
Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. 12. marec 2010, XX. ročník, č. 9, s. 4.

Mediácio - peren kívüli megegyezzés

MACZKÓ, L. 2010. Mediáció – peren kívüli megegyezzés.
Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. 19. február 2010, XX. ročník, č. 6, s. 7.

Mediácia alternatíva súdnych konaní

MACZKÓ, L. 2010. Mediácia alternatíva súdnych konaní.
Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. 5. február 2010, XX. ročník, č. 4, s. 4.

Mediácia a probácia vo vzťahu k sociálno-patologickým javom v oblasti závislostí.

MACZKÓ, L, 2009. Mediácia a probácia vo vzťahu k sociálno-patologickým javom v oblasti závislostí. Čistý deň : odborný časopis pre oblasť závislostí. 2009, VII. ročník, č. 3-4, s. 49-51. ISSN 1336-4243.

Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky