tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Trestná mediácia

Mediácia > Trestná mediácia
 
 
 
 
 
 

Motivácia k trestnému činu môže byť rôzna, ale prvým predpokladom nápravy zla, ktoré tým vzniklo, je odstránenie škodlivého následku trestného činu.

V prvej časovej fáze, najmä krátko po spáchaní trestného činu, ale i neskôr, animozita (antipatia, odpor...) medzi poškodeným a obvineným môže byť veľmi veľká a tu sa práve môže výrazne prejaviť schopnosť mediátora priviesť obidve znepriatelené strany k dohode aspoň o tom, ako nahradiť škodu.

Dohodou o náhrade škody sa myslí zmluva o podstatných skutočnostiach, týkajúcich sa rozsahu, času a spôsobu náhrady škody, a musí sa vzťahovať na celý nárok poškodeného na náhradu škody, ktorý by si inak mohol uplatniť podľa zákona.

Inými opatreniami potrebnými na náhradu škody sa rozumejú napr. písomné uznanie dlhu obvineného voči poškodenému z titulu nároku poškodeného na náhradu škody obvineným, postúpenie pohľadávky obvineného poškodenému, prevzatie dlhu poškodeného obvineným, poskytnutie preddavku alebo zálohy na náhradu škody a iné.

Mediácia zväčša nie je problémom pri tých trestných činoch a u tých páchateľov, u ktorých je spáchaný trestný čin mimoriadnym vybočením z medzí inak riadneho života. Tam spravidla obvinený, najmä pri nedbanlivostných trestných činoch, sám nahradí škodu poškodenému bez prostredníka.

Pravda, nie je tomu tak vo všetkých prípadoch, teda i tu možno počítať s mediáciou. Je však množstvo trestných činov, či už proti životu a zdraviu, proti majetku, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ktoré mohli prameniť z narušených vzájomných vzťahov medzi obvineným a poškodeným, ktorí nevedeli a nevedia nájsť cestu k sebe a pritom v osobe páchateľa ešte nemusí ísť o natoľko narušenú osobnosť, že by jeho doterajší život nedovoľoval urobiť záver o možnosti uzavretia zmieru. Spor mohol vyvolať i vyprovokovať aj poškodený.

Práve na takéto prípady by sa mohol (mal) zamerať probačný a mediačný úradník. Ďalej máme na mysli ustanovenia Trestného poriadku o zmieri , ktorý je možný pri trestných činoch aj úmyselných, ale s hornou hranicou trestnej sadzby odňatia slobody nižšou (neprevyšujúcou tri roky), a pri nedbanlivostných trestných činoch so sadzbou trestu odňatia slobody, neprevyšujúcou 5 rokov.

Účelom mediácie v trestných veciach je:

 • osobné stretnutie za účasti mediátora

 • spoločne hovoriť o trestnom čine a hovoriť o vzniknutej konfliktnej situácii

 • oboznamovať sa so svojimi názormi pocitmi a potrebami

 • vyjasňovať si sporné témy

 • hľadať pre obe strany vhodné riešenie, ktoré je akceptovateľné

 • i z hľadiska verejného záujmu

 • podporovať strany k aktivite

 • objasňovať právne informácie


Výhody mediácie v trestnom práve:

 • riešenie trestnej činnosti spočíva vo vyriešení (urovnaní) vzniknutého konfliktu a v primeranej reakcii na spáchaný trestný čin.

 • prispieva k náprave páchateľa, motivuje ho k zodpovednosti za jeho skutky (jednanie), podporuje, posilňuje jeho možnosti a snahu žiť život bez konfliktov so zákonom.

 • zohľadňuje záujmy obetí trestného činu a poskytuje im príležitosti ako sa s následkami trestných činov vyrovnať.

 • zohľadňuje záujmy spoločnosti a účinnou formou kontroly páchateľa prispieva k jej ochrane a pocitu bezpečia poškodených.

Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky