tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úvod do štatistiky

Pre študentov > Štatistika

Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.


Interstat - hypertextová interaktivní učebnice statistiky

Návody, popis a online výpočty
IASTAT - INTERAKTIVNÍ UČEBNICE STATISTIKY


Úvod do štatistiky - online


Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study


EVLM - EURÓPSKE VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM MATEMATIKY


Odporúčaná literatúra:

DISMAN, Miloslav. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.

HENDL, Jan, 2006. Kvalitativní výzkum v pedagogice. In [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit. 2011-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/5/default.htm>.

HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 3., přeprac. Praha : Portál, 2009. 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3.

MIOVSKÝ, Michal. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada Publishing, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

PAVLÍČEK, Ján; DOBRÍKOVÁ, Patrícia. 2007. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava: VSZaSP sv. Alžbety n.o., 2007. 83 s. ISBN 978-80-98271-16-0.

RITOMSKÝ, Alojz. 1995. Deskripcia dát pomocou SPSS Sondy do súčasnej rodiny a domácnosti. Bratislava: Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 1999, 215 s. Dostupné z WWW: < http://1skupina.wbs.cz/statistika/deskripcia_dat_ritomsky.pdf>.

RITOMSKÝ, Alojz. 1998. Základné funkcie SPSSWin. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998, 68 s.

SILVERMAN, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005. 327 s. ISBN 80-551-0904-4.

SOLLÁROVÁ, Eva.; KOLLÁRIK, Teodor. 2004. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar- edícia Pegas, 2004, 264 s. ISBN 80-551-0765-3.

PAVLÍČEK, J. – DOBRÍKOVÁ, P. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát. Bratislava : VŠZaSP sv. Alþbety, 2007. 83 s. ISBN 978-80-89271-16-0.

Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky