tag

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zákon o mediácii v skratke

Mediácia
 
 
 
 
 
 

Zákon o mediácii ergo mediácia po novom


Zákon 420/2004 Z.z. o mediácii nadobudol účinnosť od 1.9.2004, upravuje výkon, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie. S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o mediácii.

Zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Novela rozširuje pôsobnosť zákona aj na cezhraničné konania, upravuje povinnosť mlčanlivosti, mení ustanovenia týkajúce sa začiatku a konca mediácie a zavádza povinnosť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

Zákon definuje mediáciu ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

P
ojem cezhraničný spor vymedzuje ako spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom štáte Európskej únie  ako je členský štát druhej strany ku dňu, ku ktorému sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol, majú podľa vnútroštátneho práva členského štátu povinnosť použiť mediáciu, alebo boli strany vyzvané súdom, aby na riešenie sporu použili mediáciu.

Mediátorom je podľa tohto zákona každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie

Výkon činnosti mediátora je podnikaním.To znamená že mediátor poskytuje svoje služby v oblasti mediácie za odplatu, ktorá sa diferencuje v závislosti od jeho právneho alebo zmluvného vzťahu, či už so svojím zamestnávateľom, ak vykonáva mediáciu na základe svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe zmluvy so stranami, v ktorej si určí výšku odplaty.

Zákon kladie veľký dôraz na nezávislosť a nestrannosť mediátora, ktorý má v procese mediácie zohrávať neutrálnu úlohu. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Strany majú možnosť dohodnúť sa na osobe mediátora, prípadne si zvoliť viacerých mediátorov a teda ho môžu v prípade, ak majú pochybnosť o jeho nepredpojatosti kedykoľvek aj odvolať.

Zmluvné strany využívajú mediáciu aj vzhľadom na neformálnosť tohto druhu konania, kde môžu použiť i informácie, ktoré by v súdnom konaní nepoužili. Môžu v snahe o dosiahnutie kompromisného riešenia so spornou stranou prezentovať aj svoje podnikateľské zámery, vyslovovať predstavy a preto je nevyhnutné vyžadovať od mediátora zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s mediáciou dozvedel.

Tento predpoklad je upravený v § 5, ktorý ustanovuje, že mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou.

Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda o začatí mediácie vsa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu.

Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak.


Najdôležitejšou zmenou je ustanovenie povinnosti úradného osvedčenia pravosti podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov na dohode o začatí mediácie. Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín.

Osvedčený odpis takejto dohody uloženej v registri listín bude môcť vydať notár aj súdu na účely súdneho konania. Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Mediátor sa môže písomne dohodnúť s osobami zúčastnenými na mediácii, že požiada o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín. V takom prípade je mediátor povinný bezodkladne požiadať o toto uloženie.


A
k mediácia skončila úspešne, tak uzavretím dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Obsahom dohody o riešení sporu mediáciou, je dohoda strán o tom, akým spôsobom budú riešiť svoje budúce alebo súčasné spory. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná, teda musí byť riadne zmluvnými stranami podpísaná.

Dohodu nemusí spisovať samotný mediátor, strany si môžu prizvať napr. právnych zástupcov, aby dohoda mala všetky náležitosti zmluvy podľa Občianskeho zákonníka prípadne iných zákonov. Strany sú potom viazané na základe tejto zmluvy plniť povinnosti, ku ktorým sa zaviazali. Strany si taktiež môžu, podľa povahy a obsahu svojich záväzkov, „poistiť“ vykonateľnosť takejto dohody vo forme notárskych zápisníc, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred orgánmi, súdny výkon ktorých zákon pripúšťa.

To znamená, že na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

  • spísaná vo forme notárskej zápisnice,

  • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.


Súčasná platná právna úprava taktiež podporuje alternatívne riešenie sporu v zmysle motivácie účastníkov súdneho konania ukončiť svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ustanovenie § 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku:

  • vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania,

  • ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku,

  • pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.


Zákon o mediácii
Brožúra na stiahnutie
 
Rank SKPodpor!

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky